Entry ครบรอบ1ปี ตาเจสมาคอส

posted on 03 Sep 2008 19:49 by eternitymoon

เมื่อผ่านงานเจเฟสไป ก็เท่ากับครบรอบ1ปีแล้ว

ไม่รู้จะรายงานเล่าไงว่าผ่านไป1ปีคอส รึ เนียนอารายไปมั่ง-*-

งั้นก็เอารูปตลอด1ปีที่คอส ไปดูละกาน อาจจะ ไม่เรียงซะเท่าไหร่ -*-

ตัวแรกเลยก็

ฮาริมะ เค็นจิ จาก School Rumble

ต่อปาย เจสัน วอร์ฮีส จาก Friday13th

ตัวที่3 กรรมการนักเรียน กักคุ สั้น

นักเรียน นักเรียน กักคุ สั้น

นักเรียนชมรมเชียร์ รุ่น กักคุ ยาว

คาคาชิ จากเรื่อง มืออสูร โตโต้

รีบอน

ทานิงุจิ จาก เรื่อง Haruhi

เธซีอัส ผู้ปราบมิโนทอร์ ในตำนานกรีก จากเกม Zeus & Posidon

สิงห์ทะเลทราย

เจ้าของร้าน เมด คาเฟ่

เจ้าพ่อ เซี่ยงไฮ้

เคียว จาก ฮารุฮิ

อิคิงามิ สารน์ ส่ง ตาย

Marco จาก Metal Slug

Rluff จาก Metal slug

นักเลง แก๊ง Something

อิซูมิ โซจิโร่ พ่อโคนาตะ จาก Lucky star

โทยะ เมย์จิน จาก Hikaru no go

ท่านเจ้าเมือง

พ่อกำนัน

แชมป์ ซูโม่ โยชิซึเนะ

และรูปสุดท้าย แรร์ มีบางคนถามหา ใส่ชุด โกถึก555

 หมดแล้วรึถ้าขุดเจอ อีกจะเอาออกมาหุหุ เข้าสู่ คอสปีที่2สนุก+รั่วให้มากก่าเดิม

ปล.เม้นความเห็นให้ด้วยเน่อ หุหุ ครายไม่เม้น ขอ ให้Kเข้าสู่สมองโดยตรง555

 

edit @ 3 Sep 2008 20:53:31 by EternityMoon (เจส หัวหอกแห่ง Something Team)

Comment

Comment:

Tweet

#554 By (89.32.225.54|148.251.91.38, 89.32.225.54) on 2015-04-10 19:14

#553 By (195.138.77.24|148.251.91.38, 195.138.77.24) on 2014-05-26 13:17

#552 By (190.184.144.6|178.63.0.194, 190.184.144.6) on 2014-05-18 09:26

80PVic <a href="http://cqphbrgsiqui.com/">cqphbrgsiqui</a>, swubpyvjkxus, [link=http://hmjynrliekan.com/]hmjynrliekan[/link], http://drsogvgdlvik.com/

#551 By iIMwXvxFGrcUETj (103.7.57.18|41.210.120.19) on 2013-03-26 20:21

80PVic <a href="http://cqphbrgsiqui.com/">cqphbrgsiqui</a>, swubpyvjkxus, [link=http://hmjynrliekan.com/]hmjynrliekan[/link], http://drsogvgdlvik.com/

#550 By iIMwXvxFGrcUETj (103.7.57.18|176.8.138.162) on 2013-03-26 20:20

ZvU3kd <a href="http://vttxiyrubctp.com/">vttxiyrubctp</a>, [url=http://vzanbwannzok.com/]vzanbwannzok[/url], [link=http://sztvytpzarqo.com/]sztvytpzarqo[/link], http://ezohiruemppw.com/

#549 By nhhselizn (218.146.84.148) on 2010-10-20 13:48

CyLzOD <a href="http://wukwiyeihcfi.com/">wukwiyeihcfi</a>, [url=http://nmlktwnweout.com/]nmlktwnweout[/url], [link=http://pyuxadayoeon.com/]pyuxadayoeon[/link], http://snwngovvihat.com/

#548 By emusazxzrp (210.168.2.58) on 2010-10-18 17:32

comment5, çíàêîìñòâà ñ âüåòíàìöàìè â ìîñêâå, çíàêîìñòâà ñàðàòîâà äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâî äëÿ òîëñòóøåê ìèð òîëñòóøêè, çíàêîìñòâà íà mail.ru ìàðèíà 19 ìîñêâà,

#547 By Ncxiyzjd (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:16

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà. àíãàðñê., ã.êðàñíîäàð rambler.ru çíàêîìñòâà, õî÷ó çíàêîìñòâî,

#546 By Xosgwvba (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:05

comment1, rambler ru çíàêîìñòâà mamba, ìåæóíàðîäíûå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà õî÷ó ÷òîáû ìåíÿ îòòðàõàëè,

#545 By Tkluxffb (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:54

comment6, âñòðå÷è âëàäèêàâêàç çíàêîìñòâà ëþáîâü, âîëîãäà ñåêñ çíàêîìñòâà îíëàéí, çíàêîìñòâî íîâîàçîâñê,

#544 By Vivnerec (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment2, çíàêîìñòâà â ãîðîä õîðîã, çíàêîìñòâà îí ëàéí â åêàòåðèíáóðãå, èíòèì çíàêîìñòâà àãèäåëü,

#543 By Pfhsoeyu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment1, çíàêîìñòâà ñî ñêðîìíîé äåâóøêîé, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â ã.óôå, çíàêîìñòâî äëÿ ìóñóëüìàíîê, çíàêîìñòâà áàøêèðèÿ ãîðîä óôà,

#542 By Dnmlgfcw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:34

comment3, çíàêîìñòâà ÿ æåíùèíà èùó ïàðíÿ äëÿ çàíÿòèåì ñåêñîì, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíïîòåíòîì, óêðàèíà ãîðîä íîâîìîñêîâñê çíàêîìñòâà ua, ñåêñ çíàêîìñòâà â ïûòüÿõå,

#541 By Xrwmoyaf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment1, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áëîíäèíêîé çà ðóëåì, èíòåðíåò çíàêîìñòâà àòûðàó, çíàêîìñòâà ðóñêîÿçû÷íûõ ìóæ÷èí è çàïàäíûõ æåíùèí,

#540 By Zuczchjx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:00

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè ñàíêò ïåòåðáóðã, èíòèìíûõ çíàêîìñòâ äëÿ çðåëûõ, çíàêîìñòâà ãîðîäà õàðüêîâà, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà îò ñîáñòâåííèêîâ,

#539 By Rmaweqhu (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:49

comment5, çíàêîìñòâî ïî îòáîðó, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ìóæ÷èíå, áîëãàðèÿ ñîôèÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñèñÿ,

#538 By Hwmpjxth (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:26

comment4, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëüíûõ ïàð, ðîññèÿ çíàêîìñòâà ìèòÿ33ãîäà, âçðîñëûå çíàêîìñòâà â àëìàòå,

#537 By Pmnuuibd (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:14

comment1, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè 18 ëåò, çíàêîìñòâî ñî ñâèíãåðàìè âî ëüâîâå, ìåæäóðå÷åíñêèé çíàêîìñòâà,

#536 By Rsrnyelb (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:03

comment6, îáÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà òðàíóàëû, çíàêîìñòâà ñåêñ óôà äîñêà, çíàêîìñòâà äîíåöêå,

#535 By Imaubihc (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:40

comment2, çíàêîìñòâà àêñýôôåêò, çíàêîìñòâî êðûìñêèå òàòàðêè, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â ãîðíîàëòàéñêå, èíòèì çíàêîìñòâà ñîðòàâàëà,

#534 By Szlcwbrq (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:17

comment6, áîãàòûå äàìû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî àð òåìîâñê, ïîçíàêîìèòüñÿ â ìàêäîíàëüäñå, çíàêîìñòâà ìîãèëåâå,

#533 By Dwriylus (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:06

comment3, çíàêîìñòâà ñåêñ ÷åëÿáèíñê ñäåâóøêàìè, çíàêîìñòâî ïî êàòåãîðèÿì ðîñòà, çíàêîìñòâî êðàñíîäàð ñò ñåâåðñêàÿ,

#532 By Gxdcjaed (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:55

comment1, àêòþáèíñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ëþáîâü è ñåìüÿ, âîëãîãðàä çàìóæíÿÿ äàìà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#531 By Yiwlydsx (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:43

comment2, çíàêîìñòâî äëÿÿ ñåêñà ñ ãååì, ñåêñçíàêîìñòâà ñàðàòîâ, èíòèì çíàêîìñòâà êóðãàíå,

#530 By Kzyfnvai (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:21

comment3, mail .ru çíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâà àìóðñêàÿ îáë, såõ çíàêîìñòâà â ìàðèóïîëå,

#529 By Fsrswrbs (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:58

comment2, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà â áàâëàõ, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâ,

#528 By Homhuhyx (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:47

comment2, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç áîëãàðèè, äìèòðîâ èíòèì, êðàñíîÿðñêèé êðàé ãîðîä æåëåçíîãîðñê çíàêîìñòâà,

#527 By Ohupkkzs (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:24

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîäà áàðíàóëà, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â ýëèñòå, çíàêîìñòâà â âÿçåìñêèé õàá êðàé, çíàêîìñòâî ýñòîíèÿ,

#526 By Ydvidpjd (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:13

comment6, çíàêîìñòâà îðñê òðàíññåêñóàëû, óñòü-ëàáèíñê ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâî, ñëóæáà çíàêîìñòâà ãîðîä ïûòü-ÿõ, èíòèì çíàêîìñòâà ñ ãîñïîæîé,

#525 By Gjrxxvhx (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:01

comment1, çíàêîìñòâî íîâîêóçíåöê, îðåõîâî çóåâî èíòèì, çíàêîìñòâà ñêóðÿíêàìè, çíàêîìñòâà âèï íí,

#524 By Arxfftyn (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:39

comment5, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ íàëü÷èê, ãîðîä þðþçàíü çíàêîìñòâà, èðêóòñêàÿ îáë óñòüèëèìñê çíàêîìñòâà,

#523 By Vjfcdrcp (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:16

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â îñåòèè, ôèíëÿíäèÿ çíàêîìñòâà äëÿ æåíùèí, êàìåííîîñòðîâñêèé èíòèì, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ãîðíî àëòàéñê,

#522 By Tpdposvd (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:05

comment4, ëþáîâü êàçàêîâà çíàêîìñòâà, ñàéòû èíòèì ìàìáà, çíàêîìñòâà è â îìñêå,

#521 By Gpbbxxgt (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:54

comment6, çíàêîìñòâà ëåçáèÿíêè ðÿçàíü ðîññèÿ, çíàêîìñòâî äåâóøêàìè èíâàëèäàìè äöï, ñàéò çíàêîìñòâà ïëàíåòà,

#520 By Vuobsmrh (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:43

comment3, çíàêîìñòâî îò 18 äî 30, çíàêîìñòâà òîëñòóøåê äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè ñ ãîðîäà ñàòêà,

#519 By Ergmgumr (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:20

comment1, æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ cosmo, òàòàðî÷êè èíòèì, çíàêîìñòâà â ñåìèïàëàòèíñêå äëÿ îáùåíèÿ,

#518 By Lwxdngkk (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:57

comment1, çíàêîìñòâî ïî ñàõàëèíñêîìó ðàéîíó, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ æåíùèíå çà òðèäöàòü, ñåêñ çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè äåâóøêè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ïåíçà,

#517 By Ribbazik (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:35

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà íà êìâ, äåâóøêè ñàðàòîâà çíàêîìñòâà, òðàíñóë çíàêîìñòâà ñïá,

#516 By Lovbguxy (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:12

comment4, óñòü êàìåíîãîðñê äåâóøêè èíòèì, çíàêîìñòâî ñ òîëñòóøêàìè, äåâóøêè èç õàðüêîâà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà c äåâóøêàìè àëüìåòüåâñêà,

#515 By Wrhsvmat (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:50

comment1, íåòðàäèöèîííûå çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó ñåìåé, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà íà ìàçë òîâ, çíàêîìñòâà ñåêñ â ïèòåðå, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä óõòà,

#514 By Jrdbllrw (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:27

comment4, âêîíòàêò çíàêîìñòâà ëîêíÿ, æäó èíòèì çíàêîìñòâà, äàãåñòàí çíàêîìñòâà èçáåðáàø,

#513 By Epjljjaj (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:05

comment3, çíàêîìñòâî â êàìåíñêå óðàëüñêè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåñáè èç îðåíáóðãà, êèíãèñåïïà çíàêîìñòâà,

#512 By Ekhgjani (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:42

comment1, äçåðæèíñêîå âðåìÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî æåíùèíû ñ ìóæ÷èíîé âîçðàñò äî 60 ëåò, çíàêîìñòâà ìîñêâà òà 22 áè, âëàäèâîñòîê çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé,

#511 By Hnvuafqi (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:13

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà ñëóöêà, åôðåì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà çåëåíîãðàä ìàìáà, çíàêîìñòâà ñàéòû çíàêîìñòâà òþìåíü, çíàêîìñòâî ëàçàðåâñêàÿ,

#510 By Wismzynb (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:23

comment4, êàëèíèíãðàä ãîðîä ïèîíåðñê çíàêîìñòâà, ñëóæáû çíàêîìñòâà èðêóòñê, çíàêîìñòâà áäñì îìñê, çíàêîìñòâî âîëîãîäñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà 2505,

#509 By Oqbhcxfw (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:23

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà ñìóãëÿíêà, ðîññèÿ ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû ïîäàðêè, ñàéò çíàêîìñòâà îáùåíèå ÷åðåç ìèêðîôîí,

#508 By Vccfvmpq (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:52

comment6, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ãîìåëü, çíàêîìñòâà ìàìáà òðàíñâåñòèòû, ñåêñ ñ çíàêîìñòâà àðçàìàñ, çíàêîìñòâà îäíîêëàññíèêè ïåíçà, çíàêîìñòâà ãîðîä à÷èíñê,

#507 By Rbdttswl (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:51

comment4, ìîé ìèð ãîðêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â çàáàéêàëüñêîì êðàå, çíàêîìñòâà îäíîêëàññíèê, çíàêîìñòâà îäèíîêàÿ, èíòèì çíàêîìñòâà â êîíàêîâî,

#506 By Vdhewznl (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:03

comment5, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû â ñåâåðîáàéêàëüñêå, çíàêîìñòâà â çåëåíîãðàäå ïûøêè, ñàéòû ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà ÷óâàøèè, çíàêîìñòâà äåäîâè÷è, çíàêîìñòâî â êàçàõñòàíå,

#505 By Dwwuwbfm (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:03